Contact

Get in Touch

High Point Cycling Classic Contact

Media and PR Contact
Ken Cohn - kcohn@breakinglimits.net

Race Sponsorship
Ken Cohn - kcohn@breakinglimits.net
Sims Hinds - simshinds@gmail.com

Hospitality and Vendors
Sims Hinds - simshinds@gmail.com